فیلتر محافظ ممبران
فیلتر محافظ ممبران باعث افزایش طول عمر فیلتر ممبران دستگاههای آب شیرین کن (تصفیه آب برقی) با روش اسمز معکوس می شود. فیلتر محافظ ممبران باعث بهبود عملکرد فیلتر ممبران خواهد شد .فیلتر محافظ ممبران باید قبل از فیلتر ممبران بعنوان فیلتر چهارم دستگاه تصفیه آب قرار گیرد. تعویض این فیلتر باید بصورت دوره ای و شش ماه یکبار انجام شود.

نمایش یک نتیجه